Kết quả nghiên cứu

Sổ tay dự án “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thuỷ sản tại miền Bắc Việt Nam”. (05/06/2015)

Nhằm nâng cao nhận thức của những người dân nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) cũng như hướng dẫn, giúp đỡ các cán bộ địa phương hoạch định chiến lược và lập kế hoạch ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH), dự án ICA đã tiến hành thực hiện sổ tay hướng dẫn về “Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thuỷ sản tại miền Bắc Việt Nam”. Nhóm tác giả thực hiện sổ tay là các chuyên gia về nuôi trồng thuỷ sản thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1.

Cuốn sổ tay gồm năm phần chính. Phần một là phần mở đầu, giới thiệu chung về tác động của BĐKH với NTTS. Phần hai giải thích một số thuật ngữ, khái niệm cơ bản liên quan đến BĐKH. Phần ba trình bày về BĐKH toàn cầu và những biểu hiện ở Việt Nam làm cơ sở đánh giá các tác động trực tiếp và gián tiếp của BĐKH đối với NTTS. Phần bốn đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH trong NTTS, dựa trên kêt quả đánh giá tác động của BĐKH đối với NTTS kết hợp với chính sách ứng phó với BĐKH ở nước ta. Phần năm trình bày tác động của BĐKH với một số hoạt động nuôi thuỷ sản như nuôi tôm nước lợ, nuôi ngao ven biển và nuôi cá lồng biển. Đồng thời, các giải pháp thích ứng với các tác động do BĐKH gây ra trong nuôi tôm nước lợ, nuôi ngao ven biển và nuôi cá lồng biển cũng được trình bày ở phần này. Cuối cùng, phần kết luận tóm tắt lại các nôi dung của tài liệu và các điểm cần lưu ý.

Sổ tay đáp ứng nêu được khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu cũng như những tác động của biến đổi khí hậu đối với nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm một số loài nuôi như tôm, ngao và cá biển. Dựa vào những phân tích đã có, dự ánn ICA đã giới thiệu những giải pháp thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thuỷ sản. Ngôn ngữ sử dụng trong cuốn số rõ ràng, dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh hoạ sinh động, hướng dẫn cụ thể, phù hợp với các đối tượng độc giả là người dân nuôi trồng thuỷ sản và các cán bộ địa phương.

Dự kiến số tay dự án ICA sẽ được xuất bản và tuyên truyền tới những người dân và các cán bộ địa phương trong năm 2015.

Hình ảnh nổi bật

     

     

Video clip

Liên kết website